REGULAMIN KONKURSU „Bukowiańskie Lato”
EDYCJA I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia, uczestnictwa i wyłonienia zwycięzców w konkursie pod tytułem: „Bukowiańskie Lato”, którego organizatorem i fundatorem nagród jest właściciel obiektów noclegowych „noclegiagata.pl”, w tym „Willi Agata”, „Apartamentu Gazdy” i „Zbójeckiej Chaty”, zlokalizowanych w Bukowinie Tatrzańskiej, przy ul. Wierch Buńdowy 26A.

1. Konkurs „Bukowiańskie Lato” ma charakter otwarty, organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dla obywateli posiadających obywatelstwo polskie.
2. Konkurs nie jest loterią, loterią promocyjną czy grą losową w rozumieniu Ustawy o grach i zakładach wzajemnych i nie podlega regułom zawartym w powołanej ustawie czy rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Zgłoszenia prac konkursowych są bezpłatne i dobrowolne, a udział w konkursie może wziąć każda osoba, mająca ukończone 18 lat oraz nie jest pracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracowników Organizatora.
4. Konkurs „Bukowiańskie Lato” nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany czy w jakikolwiek sposób współtworzony przez Facebook. Przeprowadzany jest natomiast na oficjalnej stronie www należącej do Organizatora [www.noclegiagata.pl].
5. Organizator konkursu nie gromadzi danych osobowych uczestników w celach marketingowych, a przetwarzanie przekazanych danych osobowych związane jest wyłącznie z wyłonieniem zwycięzców. Uczestnicy konkursu podają Organizatorowi konkursu dane osobowe dobrowolnie i zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych mają prawo do ich poprawiania, aktualizowania, uzupełniania oraz prawo do żądania ich usunięcia.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2017 roku i trwa do godz. 23:59 dnia 30 czerwca 2017 roku.
2. Warunkiem podstawowym udziału w konkursie jest nadesłanie na adres e-mailowy konkurs@noclegiagata.pl pracy konkursowej [opisanej imieniem i nazwiskiem w celu identyfikacji autora]. Uczestnik może nadesłać wyłącznie jedną pracę konkursową.
3. Praca konkursowa to opracowanie w dowolnej formie [tekst, grafika, fotografia, itp.] tematu konkursu „Bukowiańskie Lato”.
4. Organizator pozostawia uczestnikom szeroką dowolność interpretacji tematu konkursu i sposobu wykonania prac konkursowych, dopóki pozostają w zgodzie z tematem konkursu.
5. Maksymalna wielkość nadesłanej pracy nie może przekraczać 2MB.
6. Nadsyłane prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z obowiązującym polskim prawem, treści uderzających w dobre obyczaje, obraźliwych, wulgarnych czy naruszających prawa osób trzecich. W przypadku nadesłania prac nie przestrzegających tego obwarowania Organizator zastrzega sobie prawo ich usunięcia, przez co nie wezmą one udziału w konkursie.
7. Uczestnik nadsyłając pracę konkursową zapewnia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, w pełni go akceptuje, a ponadto, że spełnia warunki do wzięcia udziału w konkursie, a do nadesłanej pracy [wykorzystanych zdjęć, grafik, tekstów, opracowań itd.] posiada pełnię praw osobistych [autorskich] i majątkowych. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły się do Organizatora konkursu z roszczeniami o naruszenie praw autorskich w otrzymanej pracy konkursowej, Uczestnik, który tę pracę nadesłał zwalnia Organizatora konkursu z odpowiedzialności zobowiązując się pokryć wyrządzone szkody.
8. Uczestnik nadsyłając pracę konkursową wyraża zgodę na jej publikację przez Organizatora konkursu na jego stronie internetowej oraz jego fanpage prowadzony w serwisie społecznościowym facebook.com.
9. Uczestnicy zgłaszający prace konkursowe powinni ponadto:
a. polubić profil Organizatora konkursu na facebooku;
b. udostępnić informację o konkursie dla swoich znajomych na facebooku.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia prac, które:
a. nie spełniają wymogów określonych w niniejszym regulaminie;
b. nie są związane z tematyką konkursu [chyba, że w opisie ich pozorny brak związku został przekonująco uzasadniony];
c. prace nie opisane/ bez dołączonych informacji pozwalających na identyfikację Uczestnika;
d. prace, których publikacja jest niemożliwa ze względów technicznych: uszkodzony plik/ zła rozdzielczość/ zbyt duża wielkość pliku, itp.
e. prace, których autorzy nie dopełnili warunków koniecznych do uczestnictwa w konkursie.

NAGRODY KONKURSOWE

1. Nagrodami w konkursie „Bukowiańskie Lato” są:
a. weekendowy pobyt [dwa noclegi] dla 2 osób dorosłych [z możliwością zabrania nawet dwójki dzieci] w „Zbójeckiej Chacie”;
b. weekendowy pobyt [dwa noclegi] dla 2 osób dorosłych [z możliwością zabrania nawet dwójki dzieci] w „Apartamencie Gazdowskim”.
[Zwycięzca nie musi zarezerwować pobytu weekendowego. Mogą to być noclegi w ciągu tygodnia].
2. Pobyty nie obejmują wyżywienia, jednakże zwycięzcom Organizator konkursu przyznaje 15% rabat na usługi gastronomiczne w Karczmie „U Leśnego” w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Kościuszki 170.
3. Zwycięzcy konkursu termin pobytu* muszą ustalić w terminie 7-dmiu dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu z Organizatorem, a nagrodę należy wykorzystać do dnia 30 listopada 2017 roku. Po tym terminie nagroda traci ważność. W przypadku niedopełnienia obowiązku ustalenia terminu pobytu z Organizatorem, po 7-dmiu dniach od ogłoszenia wyników Konkursu, nagroda przejdzie na inną, ponownie wybraną osobę.
4. Ustalenie terminu pobytu, a nie skorzystanie z niego w ustalonym czasie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez zwycięzcę prawa do nagrody.
5. Zwycięzcy nie mogą żądać wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani nie mogą przekazać nagrody osobą trzecim.

* termin pobytu uzależniony od dostępności Apartamentu Gazdowskiego / Zbójeckiej Chaty w wybranym czasie. 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 1 lipca 2017 roku.
2. Zwycięzców wybierze jury w trzyosobowym składzie:
– Tadeusz Majerczyk – właściciel obiektów noclegowych www.noclegiagata.pl
– Anna Majerczyk – przedstawicielka właściciela ds. rezerwacji i zarządzania obiektami
– Grzegorz Targosz – konsultant ds. PR, marketingu i promocji.
3. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Jury spośród prac nadesłanych terminowo, spełniających kryteria określone w niniejszym regulaminie.
4. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie www.noclegiagata.pl oraz na fanpage Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać na adres: konkurs@noclegiagata.pl z dopiskiem „REKLAMACJA”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje można nadsyłać do 7-dmiu dni od daty zakończenia konkursu.
4. Reklamacje Organizator będzie rozpatrywać w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w wiadomości zawierającej reklamację.

REGULAMIN OPUBLIKOWANO: 15-06-2017